Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Novinky
RC Robot škrečok v guly

Fantastické roboty, ktoré sa pohybujú v guly ako škrečok v guly. Po vybratí zas vedia gulu tlačiť a nakoniec v dvojici si vzájomne vedia zahrať aj futbal ako na MS...

viac

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.brapek.sk je firma:

BRAPEK trading s.r.o.
Soblahovská 39
911 01 Trenčín

Slovenská republika

 

IČO: 47 040 688

IČ DPH: SK2023712581

Bankové spojenie ČSOB: 4017719669/7500

Tel.:  +421 910 974 073


Adresa prevádzkovateľa nie je predajným miestom, ani kamenným obchodom.

Prevádzkovateľ je platcom DPH.


Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.brapek.sk a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Po obdŕžaní potvrdenia objednávky zo strany www.brapek.sk, ktoré bude oznámené emailom alebo telefonicky vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

 

Dodacie podmienky

 

Tovar doručujeme prostredníctvom Prepravnej služby Slovenskej pošty alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v mieste odosielania (Trenčín). Prevádzkovateľ stránok zaručuje expedíciu tovaru najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak je tovar na sklade.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

 

Platobné podmienky

 

Spôsob platby si zvolíte v závere objednávacieho procesu. Podporujeme nasledujúce možnosti platenia za tovar:

 

Na dobierku (+ 0,80 € k poštovnému)

 • vybraný tovar zašleme na Vašu adresu na dobierku
 • presný termín dodania tovaru Vám potvrdíme na e-mail
 • platíte pri prevzatí tovaru
 • k zásielke bude priložený odpovedajúci daňový doklad

Vopred prevodom na bankový účet

 • po odoslaní objednávky obdržíte e-mailom jej potvrdenie presný termín dodania tovaru Vám potvrdíme na e-mail
 • výzvu k úhrade objednávky obsahujúcu čiastku, číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým máte úhradu vykonať, obdržíte e-mailom
 • Vami zaslané peniaze nám budú pripísané v priebehu 1-3 dní po ich odoslaní. Ihneď po pripísaní platby Vám tovar odošleme.
 • k zásielke bude priložený odpovedajúci daňový doklad

 

Poštovné pre zákazníkov zo Slovenskej republiky

Pre zákazníkov zo Slovenskej republiky je poštovné vypočítané podľa taríf Slovenskej pošty v závislosti od váhy, poistenia a ceny tovaru. Kupujúci platí len skutočné náklady súvisiace s prepravou tovaru, neplatí žiadne balné.

 

Základné ceny balíkov 2.triedy podľa váhy:

 • do 5 kg           2,80 €
 • do 10 kg         3,80 €

 

Poštovné pre zákazníkov mimo Slovenskej republiky

 

Pre zákazníkov mimo Slovenskej republiky je poštovné vypočítané podľa skutočných nákladov podľa váhy, poistenia a ceny tovaru. O cene bude zákazník informovaný dodatočne pred odoslaním tovaru.

 

Garancia ceny

 

V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude zákazník vopred informovaný.

 

Záruka

 

Záruka na všetok tovar je 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním, neoprávneným zásahom, dôsledkom použitia tovaru k iným než určeným účelom, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore s predpismi, alebo odporučením výrobcu), živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné teda považovať za nedostatok a nie je ju možné teda reklamovať.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

 • spotrebiteľ chybu tovaru spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel,
 • sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za chyby:

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

 

Reklamácia tovaru

 

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru, bude vrátená už zaplatená čiastka. Pre vybavenie reklamácie je nutné bezodkladne oznámiť písomne (najlepšie e-mailom), že daný výrobok vykazuje chybu a akým spôsobom sa chyba prejavila. Na základe týchto informácií bude reklamácia posúdená a stanovený ďalší postup. V prípade, že bude reklamácia posúdená ako oprávnená, zašle kupujúci chybný tovar predávajúcemu späť. Po uznaní reklamácie bude vrátená celá zaplatená čiastka. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Ďalšie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

V súlade so zákonom č. 108/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, pretože ide o osobný nákup). Kupujúci tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena:

Pokiaľ ste tovar prevzali, zašlite ho späť na adresu:

 

BRAPEK trading s.r.o.
Soblahovská 39
911 01 Trenčín

 

alebo kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@brapek.sk

Tovar bude prevzatý späť len za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

 • tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale,
 • nesmie byť použitý alebo poškodený,
 • musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym dokladom o kúpe,

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistene (doporučene, nie na dobierku), keďže ako predávajúci neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí nepoškodeného tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcemu požiadavkám sa termín vrátenia peňazí posúva do doby, kým nebudú dodané chýbajúce časti, tak, aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred jeho dodaním kupujúcemu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • tovar sa už nevyrába, nedodáva, nie je na centrálnom sklade distribútora alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní

 

Nakladanie s osobnými údajmi a ich ochrana

 

Zákazník vyplnením a odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov a s ich ďalším využitím pri rozosielaní ponúk, predajných akcií a iných informácií o e-shope v zmysle zákona č. 428 / 2002 Z.z., o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné použitie údajov je vymedzené rámcom a účelu prevádzkovania tohto e-shopu, sledujúceho záujem zákazníka a skvalitnenie služieb ponúkaných prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ e-shopu sa zaväzuje považovať všetky osobné údaje svojich zákazníkov za prísne dôverné a zaručuje sa, že neumožní ich zneužitie či predanie tretej osobe.

Prevádzkovateľ e-shopu www.brapek.sk nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 

Záverečné ustanovenie

 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

 

Dodanie tovaru Kontakt Prečo my

BRAPEK trading s.r.o.

Soblahovská 39

911 01 Trenčín

 

tel.: +421 902 160 810

email: info@brapek.sk

 

Copyright 2013 - 2020 © brapek.sk